Betaald educatief verlof

Wat is betaald educatief verlof (BEV)?

Betaald educatief verlof is het recht van een werknemer die voltijds (in uitzonderlijke gevallen ook deeltijds: ofwel 4/5de ofwel ‘variabel’ ofwel halftijds met beroepsopleiding tijdens de werktijd) tewerkgesteld is in de privé-sector in het Vlaams Gewest om een algemene of beroepsopleiding te volgen én afwezig te zijn op het werk met behoud van loon. 

Je hebt recht op afwezigheid zonder verlies van wedde gedurende het aantal uren dat overeenstemt met de lesuren. Er is een maximum aantal uren dat je mag afwezig zijn. Dit aantal schommelt in functie van het feit of de lessen binnen je werkuren vallen of niet. Omdat deze opleiding deels ’s avonds (buiten de werkuren) en deels overdag (binnen de werkuren) valt en het aantal uren waarop je recht hebt bovendien afhangt van je statuut, je contract, of je in ploegen werkt … raden wij aan om het precieze aantal uren waar je recht op hebt te laten berekenen door het sociaal secretariaat van je werkgever. De lesuren die buiten de werkuren vallen geven recht op dagen verlof die je mag opnemen om bijvoorbeeld te studeren voor de examens.

Let wel, indien binnen het bedrijf waar je werkt verschillende mensen gelijktijdig gebruik maken van betaald educatief verlof, kan je werkgever zich verzetten tegen een gelijktijdige afwezigheid. Dit is gebonden aan regels in functie van het totaal aantal werknemers.

Meer informatie op www.werk.belgie.be>verloven>betaald educatief verlof.

Uitsluitingen?

Zijn uitgesloten van betaald educatief verlof:

 • Mensen die tewerkgesteld zijn door de Staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de gemeenten, de OCMW’s, de agglomeraties en federaties van gemeenten, de openbare instellingen die eronder ressorteren en de instellingen van openbaar nut;
 • Mensen die behoren tot het onderwijzend personeel;
 • Mensen die voor het volgen van deze opleiding een vergoeding voor sociale promotie aanvragen;
 • Mensen die tijdens de verlofdagen een winstgevende activiteit uitoefenen (bv. als zelfstandige);
 • Mensen die al twee maal de zelfde cursus of hetzelfde cursusjaar hebben gevolgd zonder te slagen voor het beoordelingsgetuigschrift;
 • Mensen die dezelfde opleiding al met succes hebben afgerond.

Hoe aanvragen?

Breng je werkgever op de hoogte dat je wenst gebruik te maken van betaald educatief verlof. BEV is in principe een recht, maar je kan toch best even overleggen met je werkgever. Indien je werkgever akkoord gaat, verwittig je Inverde hiervan. Van zodra je bent ingeschreven voor de opleiding, kan je BEV aanvragen. Dit doe je door een mail te sturen naar inverde@lne.vlaanderen.be. Vermeld in je mail je geboortedatum en -plaats. Inverde bezorgt je de attesten die je werkgever nodig heeft om het loon dat hij je uitbetaalt voor de uren die je afwezig bent op het werk terug te kunnen vorderen.

De nodige attesten:

 • attest van inschrijving: dit ontvang je van Inverde nadat je Inverde op de hoogte bracht dat je BEV wenst aan te vragen (zie hierboven). Let wel: dit attest dien je ten laatste binnen de twee weken na de start van de opleiding aan je werkgever te overhandigen of, indien je later bent ingeschreven, binnen de 15 werkdagen na de inschrijvingsdatum. Je verstuurt het attest bij voorkeur aangetekend of vraag minstens een ontvangstbewijs. Inverde overhandigt bij het attest van inschrijving eveneens een lessenrooster zodat je werkgever geïnformeerd is op welke dagen je afwezig zal zijn.

 • attest van nauwgezetheid: dit geeft weer hoeveel maal je aanwezig, gewettigd afwezig of ongewettigd afwezig was. Dit ontvang je per trimester van Inverde. Je overhandigt dit best zo snel mogelijk aan je werkgever. Er is geen wettelijke termijn vastgesteld waarbinnen dit moet gebeuren, maar je werkgever kan betaald educatief voor het volgende trimester weigeren zolang hij dit niet heeft ontvangen.

Opgelet: Betaald educatief verlof is geldig per schooljaar. Je dient dus per schooljaar dat de opleiding loopt, een aanvraag in te dienen.

Afwezigheden

Opgelet: indien je meer dan 10 % van de effectieve lesuren per trimester ongewettigd afwezig bent, wordt je gedurende zes maanden voor educatief verlof geschorst.

Je bent gewettigd afwezig in geval van

 • medisch attest voor ziekte van de betrokkene of een lid van zijn familie dat onder hetzelfde dak woont;
 • staking van het openbaar vervoer;
 • staking of ziekte van de lesgever;
 • sluiting van de onderwijsinstelling voor een welbepaalde reden;
 • uitzonderlijke weersomstandigheden in de winter (overvloedige sneeuwval, algemene ijzelvorming);
 • afwezigheden om beroepsredenen op basis van een verklaring van de werkgever dat effectief arbeidsprestaties werden geleverd tijdens de opleidingsuren.

Bezorg inverde zo snel mogelijk een bewijs hiervan. In alle andere gevallen ben je dus ongewettigd afwezig.

Wat bij stopzetting van de cursus?

Verwittig onmiddellijk je werkgever én inverde (info@inverde.be).

 


copyright :: Natuurinvest • 2017 | disclaimer | webmaster