Plannen en opvolgen van beheerwerken - jaarrapport 2012


Voorgeschiedenis

In 2011 nam het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de databank Plannen en Opvolgen Beheerwerken (POBW) in gebruik, ondersteund door Inverde.

Met deze databank kan het ANB op een gestandaardiseerde manier gegevens verzamelen over uitgevoerde beheerwerken op hun terreinen.

In het eerste gebruiksjaar (2011) werden meer dan 13 000 beheerwerken geregistreerd, goed voor 255 000 werkuren. Het gebruik van POBW kadert in het groter verhaal van overheidsperformantie. De overheid gaat na of ze de doelstellingen op een kosteneffectieve manier haalt.

1. Beheerevaluatie: de databank is een instrument om het gevoerde beheer op een gestandaardiseerde manier te documenteren.

2. Kostenevaluatie: de databank is een instrument waarmee de organisatie van het beheer geëvalueerd en geoptimaliseerd kan worden.

3. Kosteneffectiviteit: worden de doelen op de meest zuinige manier gerealiseerd? Dit is een evaluatie die de informatie uit de twee voorgaande niveaus combineert.

4. Normkosten: De databank moet gegevens aanleveren om een gemiddelde kostprijs voor terreinbeheer te berekenen.

5. Werking ondersteunen: de databank is een administratief hulpmiddel bij het dagelijkse werk.

Uit bovenstaande blijkt duidelijk dat de databank vooral bedoeld is om de interne werking van het Agentschap voor Natuur en Bos te ondersteunen en te optimaliseren waar mogelijk. Niettemin zijn er ook cijfers die voor de buitenwereld interessant kunnen zijn. Hieronder volgen de meest opvallende cijfers in de samenvatting.

Download het jaarrapport met de resultaten van 2011 (pdf bestand - 750kb)


Samenvatting resultaten 2012

 

In 2012 kon de POBW-databank voor het eerst een volledig werkjaar gebruikt worden. Sedert de opstart zijn nu al meer dan een half miljoen werkuren geregistreerd.

Naast een dagdagelijkse rapportage-tool moet het systeem een beter inzicht verschaffen in de manier waarop de mensen en middelen worden ingezet, zodat waar nodig en mogelijk geoptimaliseerd kan worden. De database is dus opgezet vanuit een interne behoefte, desalniettemin zijn er ook enkele zaken die voor buitenstaanders relevant kunnen zijn. Hieronder vind je enkele interessante cijfers.

Het volledige jaarrapport van 2012 kan je hier downloaden.

 

Technische kost beheer

Voor alle percelen in beheer bij ANB is een terreintype bepaald. Op die manier kunnen we de gemaakte kosten voor werken door aannemers en de gespendeerde uren van de arbeiders van het ANB uitsplitsen per type terrein.
Het resultaat van deze analyse staat in Tabel 1. Dit geeft een idee van de kostprijs van het beheer van elke type natuur. Dit zegt echter niets over de behaalde resultaten, doelstellingen of ambitie-niveau! Meer doen zal de prijs altijd verhogen, minder doen zal de kostprijs drukken.

 

 
Tabel 1. Kostprijs technisch beheer, gemiddelde van 2011 en 2012, uitgedrukt in €/ha/jaar.

 

Recreatie

Ongeveer 15% van de werktijd van ANB-arbeiders wordt geïnvesteerd in het toegankelijk maken en houden van de domeinen, het zogenaamde gastheerschap. Dit is de meest tijdsconsumerende doelstelling.

In Figuur 1 wordt het onderlinge belang van de verschillende deelactiviteiten binnen deze doelstelling. Het plaatsen en onderhouden van recreatieve infrastructuur zoals infoborden, picknick-banken, wegwijzers, kijkhutten,…  neemt hieruit de grootste hap. Ook het onderhouden van paden kost veel tijd. De tijdsbesteding voor het ophalen van afval en het opruimen van sluikstorten mag ook niet onderschat worden.

 

 


Figuur 1. Verhouding van de verschillende deeltaken in functie van recreatieve doelstellingen uitgevoerd door ANB-arbeiders


Bestrijding

Een tiende van de tijdsbesteding van ANB-arbeiders gaat naar de bestrijding van ongewenste soorten. Er zijn daarin echter grote provinciale verschillen. In Limburg en Antwerpen wordt dit gedomineerd door het beheer van Amerikaanse Vogelkers, zelfs gemiddeld bekeken over heel Vlaanderen blijft dit de belangrijkste soort die wordt bestreden, zie Figuur 2.

 

Figuur 2. Relatieve belang de verschillende soorten die worden bestreden door ANB-arbeiders.

Figuur 3. Verhouding van de bestrijdingswijze van alles wat niet Amerikaanse Vogelkers is.

Zoals Figuur 3 illustreert, wordt bijna driekwart van de ongewenste plantensoorten (naast Amerikaanse Vogelkers) op exclusief mechanische wijze bestreden. Vorig jaar was dat nog 63%, met andere woorden dit evolueert in de goeie richting.

 

Aanplantingen

Een andere belangrijke beheerwerk is alles wat aanplantingen betreft. Zo’n 11% of 26 voltijdse eenheden werden daarin geïnvesteerd. Twee derde daarvan ging naar het (her)bebossing, de rest naar onder meer de aanleg van houtkanten, struikengordels,… Zie Figuur 4. Het relatieve belang van de verschillende soorten die worden gebruikt in bosverband wordt getoond in Figuur 5.

 

Figuur 4. Relatieve belang van de verschillende types aanplant.

 


Figuur 5. Soortenpalet bij (her)bebossing.


copyright :: Natuurinvest • 2017 | disclaimer | webmaster