Harmonisch Park- en Groenbeheer


Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) stelde begin 2001 een visie op voor het beheer van parken en openbaar groen: het Harmonisch Park- en Groenbeheer en -beleid, afgekort HPG. Deze visie gaat uit van een evenwichtige samenhang tussen mensgerichte, natuurgerichte en milieugerichte beleids- en beheermaatregelen. Deze visie moet leiden tot een duurzaam, divers en dynamisch geheel. Het is de basis voor het eigen beheer van het ANB, maar ook voor het advies en de ondersteuning van andere groenbeheerders.

Twaalf uitgangspunten liggen aan de basis van de beleidsvisie van het ANB:

 1. Het beoogt een duurzame, dynamische en diverse uitbouw van het park waarbij mensgerichte, natuurgerichte, milieugerichte en organisatiegerichte facetten op een harmonische wijze samengaan.
 2. Het steunt mee op een permanent en gestructureerd overleg met doelgroepen.
 3. Het realiseert duurzame parken en groen waarbinnen op een dynamische manier wordt ingespeeld op een zich wijzigende maatschappelijke behoefte.
 4. Het leidt tot parken en groen waarin de waargenomen maatschappelijke functies op een geïntegreerde wijze aan bod komen.
 5. Park- en groenbeheersystemen gebaseerd op zones met een uitgesproken hoofdfunctie kunnen weliswaar plaatselijk bepaalde functies beter vervullen, maar zijn minder aanvaardbaar op grote oppervlakten park en groen.
 6. Het behoudt en vergroot de soortendiversiteit waar dat kan.
 7. Het realiseert parken en groen met een hoge structuurdiversiteit.
 8. De mensgerichte maatregelen zijn gericht op een aantrekkelijk en gevarieerd park/groen waarin de gebruiker zijn gading vindt.
 9. De natuurgerichte maatregelen hebben tot doel de biodiversiteit in stand te houden en/of te verhogen.
 10. Door het milieugerichte karakter voldoet het park- en groenbeheer aan de algemene zorgplicht voor het milieu ingeschreven in het milieubeleidsplan.
 11. De organisatiegerichte maatregelen beogen het realiseren van een optimale bedrijfscultuur gebaseerd op kwaliteit.
 12. De principes van het harmonisch park- en groenbeheer zijn streefdoelen op middellange en lange termijn.

De visie staat uitgebreid beschreven in de brochure 'Harmonisch Park- en Groenbeheer'.
> Download de brochure (pdf-document)

Je kunt deze brochure ook bestellen door te mailen naar webshop@inverde.be. Deze brochure is gratis.


copyright :: Natuurinvest • 2018 | disclaimer | webmaster