Inverde werkt momenteel aan een nieuwe website.
Daarom zijn er tijdelijk geen inschrijvingen mogelijk.
Onze nieuwe website wordt op donderdag 17 januari 2019 gelanceerd.
Vanaf vrijdag kan je opnieuw inschrijven. Onze excuses voor het ongemak.

Afstandsnormen

Groen moet voldoen aan bepaalde normen qua oppervlakte en afstand. We spreken dan over oppervlaktenormen en afstandsnormen. In Vlaanderen werden groennormen opgesteld om een planning op lange termijn op te stellen. De bedoelde richtnormen bestaan uit twee aspecten. Vooreerst een globale streefnorm, uitgedrukt als een ideaal aantal m2 per inwoner. En daarnaast normen die preciseren op welke maximum afstand het groen zich voor elke inwoner mag bevinden, in functie van het soort groen (buurtparkje versus groot stadspark). Het zijn geen wettelijke of bindende normen, enkel richtcijfers.

De streefnormen qua oppervlakte hangen samen met normen over de maximum afstand waarop het groen zich voor elke inwoner mag bevinden, in functie van het soort groen. Immers, een gemeente kan perfect het algemene streefcijfer halen zonder dat dit leidt tot een goed en evenwichtig groenaanbod. In een extreme situatie zou één massief groengebied, ver van het centrum, kunnen leiden tot het vervullen van die groennorm. De kans is dan groot dat niet voldaan wordt aan de groenbehoeften binnen de gemeente. Belangrijk voor een kwaliteitsvolle leefomgeving is vooral het ontwikkelen van een netwerk aan groene ruimten, evenwichtig verspreid over de volledige oppervlakte van de stad of gemeente. Vandaar de streefnormen over afstanden en bereikbaarheid, in de onderstaande tabel, alsook de erna vermelde normen over de ideale oppervlakte van individuele groene ruimten (bron: MIRA S 2000).

Functieniveau Maximumafstand Minimumareaal
woongroen < 150 m  
buurtgroen < 400 m > 1 ha
wijkgroen < 800 m > 10 ha (park: > 5 ha)
stadsdeelgroen < 1600 m > 30 ha (park: > 10 ha)
stadsgroen < 3200 m > 60 ha
stadsgroen (stadsbos) < 5000 m > 200 ha

Tabel 2: Afstandscriteria en oppervlakte voor verschillende functiegebieden (MIRA S 2000)

Woongroen zou altijd aanwezig moeten zijn. Het is groen dat vooral een esthetische functie heeft en dat mee het karakter van een woonomgeving bepaalt. Aan het woongroen wordt niet direct een recreatieve functie gekoppeld. Woongroen moet zich zeker binnen een afstand van 150 meter van elke woning bevinden. Woongroen kan diverse vormen aannemen: van gemeenschappelijke voortuinstroken in sociale woonwijken tot een beeldbepalende solitaire boom op een klein plantsoen.

Iedereen moet binnen de 400 meter kunnen beschikken over buurtgroen van in totaal minstens 1 hectare. Buurtgroen heeft al een zekere sociaal-recreatieve functie. Het zijn de plekken waar mensen terecht kunnen voor een kort rustgevend verblijf in het groen. Het zijn de groene ruimten waar mensen elkaar ontmoeten of de hond uitlaten, waar ouders komen met kinderen, waar kinderen kunnen spelen. De klemtoon ligt er vooral op de rustige, stille recreatie.

Wijkgroen zou iedereen moeten vinden op minder dan 800 meter van zijn woonplaats. Minstens 10 ha staat ter beschikking. Gaat het om parken dan bestrijkt de oppervlakte minstens 5 ha. De grotere oppervlakte biedt op zich mogelijkheden tot een meer gevarieerde functie-invulling. Hoe gevarieerder de functies, hoe groter de bevolkingsgroep die zich richt naar dat groen om te voldoen aan een steeds diverser verwachtingspatroon.

Met het groen op stadsdeelniveau bereiken we de categorie van de grotere groene ruimten. Stadsdeelgroen is beschikbaar binnen de 1600 meter. Zijn het geen parken maar bijvoorbeeld bossen of natuurgebieden, dan zijn ze minimaal 30 ha groot. Zijn het parken, dan is een minimale oppervlakte van 10 ha voldoende. Een kleinere oppervlakte is voldoende omdat parken er net voor ontworpen en ingericht zijn om op die kleinere oppervlakte op een meer intensieve wijze functies te vervullen. Zo kunnen parken een hogere recreatiedruk aan dan bossen en natuurgebieden.

Stadsgroen (en soms is dit voor stadsdeelgroen al het geval) is bedoeld voor elke inwoner van de stad of gemeente. Stadsgroen vindt iedereen binnen de 3200 meter en is minstens 60 ha groot.
Stadsbossen situeren zich bij voorkeur binnen de 5 kilometer van de stad en zijn optimaal gezien in totaliteit meer dan 200 ha groot.


copyright :: Natuurinvest • 2019 | disclaimer | webmaster